Contractsoverneming

Terug naar overzicht

Op 20 december 2016 verdedigde mr. M. (Maaike) Huizingh haar proefschrift over contractsoverneming bij de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het proefschrift is verschenen in de serie Onderneming en Recht van het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht, aan welk onderzoekscentrum mr. Huizingh als fellow verbonden is. 

Overneming van contracten komt in de rechtspraktijk veel voor, vooral bij bedrijfsovernames en wijzigingen in de structuur van ondernemingen. Zonder contractsoverneming zouden bedrijven minder goed verkoopbaar zijn. De rechtsfiguur contractsoverneming is complex, het is een rechtsfiguur op het snijvlak van het goederen- en het verbintenissenrecht: goederenrechtelijk, maar niet causaal; verbintenisrechtelijk, maar niet obligatoir. Het is per definitie een meerpartijenrechtshandeling, waardoor de belangen van steeds ten minste drie (en vaak nog meer) partijen worden geraakt. Contractsoverneming heeft soms onverwachte rechtsgevolgen. Het vervallen van zekerheidsrechten bijvoorbeeld, die daarna niet meer door bekrachtiging kunnen worden ‘hersteld’. Of het ontstaan van terugbetalingsverplichtingen aan een ander dan degene die oorspronkelijk heeft betaald. Contractsoverneming is met slechts één artikel in de wet geregeld, maar heeft gevolgen die een veelheid aan vermogensrechtelijke vragen oproepen.

In het proefschrift van mr. Huizingh is contractsoverneming van alle kanten belicht. Wat ís contractsoverneming? Hoe komt contractsoverneming tot stand? Hoe verhoudt deze rechtsfiguur zich tot andere figuren van overgang? En vooral, wat zijn de rechtsgevolgen van contractsoverneming voor partijen en voor derden wier belangen op de een of andere wijze door een contractsoverneming worden geraakt? De in het proefschrift vervatte studie naar de aard en rechtsgevolgen van contractsoverneming is voor de praktijk van nut, omdat contractsoverneming een belangrijke rol speelt in het rechtsverkeer, en voor de wetenschap, omdat contractsoverneming aanleiding geeft tot interessante rechtsvragen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven.

In de dissertatie van mr. Huizingh worden de posities van alle partijen betrokken bij een contractsoverneming ontleed en geanalyseerd en wordt een gedegen analyse geboden van de voor de ondernemingsrechtpraktijk belangrijke rechtsfiguur contractsoverneming.

Het proefschrift is onder meer verkrijgbaar via Wolters Kluwer.