Publicaties

Rechtswetenschap en rechtspraktijk versterken elkaar. Naast ons advocatuurlijke werk houden wij ons daarom bezig met wetenschappelijk onderzoek. Hieronder een overzicht van onze wetenschappelijke publicaties, veelal geïnspireerd door zaken uit de praktijk of actuele rechtspraak.

Overdracht van een kredietportefeuille

Annotatie in de JOR van een uitspraak van het Hof Amsterdam waarin twee voor de banking- en financepraktijk belangrijke vragen zijn beantwoord: (1) de vraag of bij overgang van een financieringsportefeuille sprake kan zijn van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de bank als bedoeld in de algemene bankvoorwaarden en (2) de vraag of een bankhypotheek op de verkrijger van een daardoor gesecureerde vordering kan overgaan als er een kredietrelatie blijft bestaan tussen de schuldenaar en de overdrager.

mr. dr. M. Huizingh | 20-10-2017

Contractsoverneming

Ter verkrijging van de graad van doctor verdedigde mr. M. (Maaike) Huizingh op 20 december 2016 haar proefschrift over contractsoverneming bij de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het proefschrift is verschenen in de serie Onderneming en Recht van het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht, aan welk onderzoekscentrum mr. Huizingh als fellow verbonden is. Het proefschrift biedt, veelal aan de hand van concrete casusposties, een gedegen analyse van de voor de ondernemingsrechtpraktijk belangrijke rechtsfiguur contractsoverneming.

mr. M. Huizingh | 20-12-2016

Inbreng van een huurovereenkomst

Annotatie in de JOR van een arrest van het Hof Amsterdam van 15 december 2015 over de inbreng van een huurovereenkomst. Centraal in dit arrest stond de vraag of een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte van een onderneming, bij de inbreng van die onderneming (in dit geval een eenmanszaak) was overgegaan op de vennootschap onder firma waarin de onderneming was ingebracht. Het hof oordeelde dat voor de inbreng van de huurovereenkomst geen toereikende akte bestond. Ten onrechte, zo wordt in deze noot betoogd.

mr. M. Huizingh | 22-09-2016

Vernietiging van algemene voorwaarden

Artikel in het WPNR van 4 februari 2012 over de vernietigbaarheid van algemene voorwaarden na overgang van de overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. De bevoegdheid om algemene voorwaarden te vernietigen kan na overgang van een overeenkomst anders zijn dan daarvoor, wanneer voor de overnemer een ander wettelijk beschermingsregime geldt dan voor de overdrager. 

mr. M. Huizingh | 04-02-2012