Publicaties

Rechtswetenschap en rechtspraktijk versterken elkaar. Naast ons advocatuurlijke werk houden wij ons daarom bezig met wetenschappelijk onderzoek. Hieronder een overzicht van onze wetenschappelijke publicaties, veelal geïnspireerd door zaken uit de praktijk of actuele rechtspraak.

Vertraging in de bouw door te late nutsaansluiting

In deze bijdrage wordt ingegaan op te late aansluiting van (nieuw)bouwprojecten op het elektriciteitsnetwerk aan de hand van de uitspraak Tablis Wonen/Stedin van de rechtbank Rotterdam en het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet.

mr. dr. M. Huizingh | 19-07-2021

Contractsoverneming

Ter verkrijging van de graad van doctor verdedigde mr. M. (Maaike) Huizingh op 20 december 2016 haar proefschrift over contractsoverneming bij de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het proefschrift is verschenen in de serie Onderneming en Recht van het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht, aan welk onderzoekscentrum mr. Huizingh als fellow verbonden is. Het proefschrift biedt, veelal aan de hand van concrete casusposties, een gedegen analyse van de voor de ondernemingsrechtpraktijk belangrijke rechtsfiguur contractsoverneming.

mr. M. Huizingh | 20-12-2016

Overdracht van een kredietportefeuille en de bancaire zorgplicht

In 2015 droeg Van Lanschot een deel van haar kredietportefeuille over aan Promontoria en maakte daarbij gebruik van de in artikel 36 van de Algemene Bankvoorwaarden door de kredietnemers bij voorbaat verleende medewerking aan contractsoverneming. Inmiddels is in de rechtspraak aangenomen dat deze overdracht van kredietovereenkomsten nietig was. Dit artikel gaat nader in op de (zorg)verplichtingen die op een bank rusten rondom de overdracht van een bancaire kredietovereenkomst tegen de achtergrond van de Promontoria-rechtspraak. De conclusie is dat op de bank een zorgplicht rust om de belangen van haar kredietnemers zowel bij de overdracht van kredietovereenkomsten, als bij de overdracht van kredietvorderingen in ogenschouw te nemen.

Mr. dr. M. Huizingh en Mr. K. Vreemann | 05-04-2019

Noot bij Gerechtshof Amsterdam 17 april 2018

Annotatie in de JOR van een uitspraak van het Hof Amsterdam die een keerpunt vormt in een serie uitspraken naar aanleiding van de overname door Promontoria van non-performing loans van Van Lanschot in 2015. Het Hof beslist dat een overdracht van slecht presterende leningen uit een zakelijke vastgoedkredietportefeuille geen (gedeeltelijke) overdracht van onderneming is in de zin van art. 36 algemene bankvoorwaarden en de contractsoverneming niet rechtsgeldig is.

mr. dr. M. Huizingh | 13-07-2018

Tenietgaan van zekerheidsrechten door contractsoverneming

Contractsoverneming komt veel voor. Contracten worden bijvoorbeeld overgenomen in het kader van bedrijfsovernames, bij samenwerking tussen bedrijven of in verband met herstructurering. Bij overneming blijft het contract, de rechtsverhouding, ongewijzigd in stand en wijzigt in beginsel alleen de partij daarbij. Dit betekent evenwel niet dat contractsoverneming niets meer dan een partijwijziging tot gevolg kan hebben. Wat in de praktijk weinig bekendheid geniet, is dat contractsoverneming tot het tenietgaan van zekerheidsrechten kan leiden.

Mr. dr. M. Huizingh | 01-06-2018

Overdracht van een kredietportefeuille

Annotatie in de JOR van een uitspraak van het Hof Amsterdam waarin twee voor de banking- en financepraktijk belangrijke vragen zijn beantwoord: (1) de vraag of bij overgang van een financieringsportefeuille sprake kan zijn van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de bank als bedoeld in de algemene bankvoorwaarden en (2) de vraag of een bankhypotheek op de verkrijger van een daardoor gesecureerde vordering kan overgaan als er een kredietrelatie blijft bestaan tussen de schuldenaar en de overdrager.

mr. dr. M. Huizingh | 20-10-2017

Inbreng van een huurovereenkomst

Annotatie in de JOR van een arrest van het Hof Amsterdam van 15 december 2015 over de inbreng van een huurovereenkomst. Centraal in dit arrest stond de vraag of een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte van een onderneming, bij de inbreng van die onderneming (in dit geval een eenmanszaak) was overgegaan op de vennootschap onder firma waarin de onderneming was ingebracht. Het hof oordeelde dat voor de inbreng van de huurovereenkomst geen toereikende akte bestond. Ten onrechte, zo wordt in deze noot betoogd.

mr. M. Huizingh | 22-09-2016

Vernietiging van algemene voorwaarden

Artikel in het WPNR van 4 februari 2012 over de vernietigbaarheid van algemene voorwaarden na overgang van de overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. De bevoegdheid om algemene voorwaarden te vernietigen kan na overgang van een overeenkomst anders zijn dan daarvoor, wanneer voor de overnemer een ander wettelijk beschermingsregime geldt dan voor de overdrager. 

mr. M. Huizingh | 04-02-2012

Vernietiging van een activa- passivaovereenkomst

Door de vernietiging van een activa- passivaovereenkomst vallen overgedragen goederen terug in het vermogen van de overdrager, maar voor overgedragen schulden en contracten geldt dat niet. Voor schuldeisers van een verkochte onderneming kan de vernietiging van een bedrijfsovername leiden tot een verslechterde verhaalspositie. Deze publicatie in het WPNR ziet op de goederen- en verbintenisrechtelijke gevolgen van de vernietiging van een activa- passivaovereenkomst.

mr. M. Huizingh | 08-05-2010

Contractsoverneming bij bedrijfsovernames: een onomkeerbare rechtshandeling?

Bij een bedrijfsovername door middel van een activa-passivatransactie worden de verschillende onderdelen van een onderneming ‘verkocht’ aan een koper en moeten zij elk afzonderlijk, op de wijze die de wet daarvoor voorschrijft, aan de koper worden overgedragen: goederen door levering, schulden door schuldoverneming en contracten door contractsoverneming.  Als na die overdracht de activa-passivaovereenkomst tussen koper en verkoper wegvalt, vallen de overgedragen goederen in beginsel terug in het vermogen van de verkoper. Wat veel partijen zich in de praktijk echter niet realiseren is dat dit voor de overgedragen schulden en contracten niet geldt.

mr. M. Huizingh | 08-05-2010

Annotatie Dekker q.q. / Lutèce

Annotatie van het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2009 in de zaak Dekker q.q. / Lutèce, over de vernietiging van een contractsoverneming door de curator in het faillissement van een leverancier. Of de door het Hof aangenomen vernietiging, waar het arrest op ziet en die in cassatie niet ter discussie is gesteld, rechtsgeldig was is twijfelachtig.

mr. M. Huizingh | 09-10-2009