Algemene voorwaarden

1. Huizingh Advocaten is een handelsnaam van Huizingh Advocaten B.V. De werkzaamheden die worden verricht door advocaten en eventuele andere dienstverleners van Huizingh Advocaten, worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht die uitsluitend tot stand komt tussen de opdrachtgever en Huizingh Advocaten B.V. 

2. Tussen de opdrachtgever en de persoon die de werkzaamheden krachtens enige rechtsverhouding tot Huizingh Advocaten B.V. uitvoert, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet wanneer de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De overeenkomst omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten. 

3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen een termijn van 2 weken na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 

4. Iedere aansprakelijkheid van Huizingh Advocaten en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Huizingh Advocaten de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Huizingh Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis, echter onverminderd het navolgende. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 15.000,-- dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 15.000,-- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit honorarium, voor zover het is betaald, met een maximum van € 100.000,--. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat Huizingh Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken. 

5. De opdrachtgever geeft Huizingh Advocaten het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is. 

6. Huizingh Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Huizingh Advocaten om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever, en vrijwaart Huizingh Advocaten voor eventuele aanspraken van die derden. 

7. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die krachtens enige rechtsverhouding tot Huizingh Advocaten werkzaamheden uitvoert voor of ten behoeve van de opdrachtgever. 

8. Op de rechtsverhouding tussen Huizingh Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.