Disclaimer - Rechtsgebiedenregister - Klachtenregeling

Disclaimer

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Huizingh Advocaten van toepassing. Deze website dient ter verschaffing van algemene informatieve. Informatie verstrekt via deze website is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op via deze website verstrekte informatie zonder juridisch advies in te winnen over hun specifieke situatie. Huizingh Advocaten is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van deze website (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de website of van informatie die zonder toestemming op de website is geplaatst.

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 

- mr. M. Huizingh staat geregistreerd op hoofdrechtsgebied vastgoedrecht en subrechtsgebied bouwrecht;  

- mr. M.P. Huizingh staat geregistreerd op hoofdrechtgebied algemene praktijk en subrechtsgebied burgerlijk recht; 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Klachtenregeling Huizingh Advocaten

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens een advocaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 • advocaat, een advocaat van Huizingh Advocaten en/of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen.
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht over een advocaat.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Huizingh Advocaten en de cliënt.
 2. Mr. dr. M. (Maaike) Huizingh is belast met de afhandeling van een klacht over een advocaat conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3. Doel van de kantoorklachtenregeling

Deze kantoorklachtenregeling heeft ten doel:

 1. het vastleggen van de procedure om de oorzaak van klachten van cliënten vast te stellen en klachten binnen een redelijke termijn en op constructieve wijze af te handelen;
 2. behoud en verbetering van relaties met cliënten door middel van goede klachtenbehandeling;
 3. medewerkers te ondersteunen bij een cliëntgerichte reactie op klachten;
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van Huizingh Advocaten.
 2. Cliënten worden voor of bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht gewezen op deze regeling.

Artikel 5. Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt zowel de klager als degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting c.q. reactie te geven op de klacht.
 3. De advocaat over wie geklaagd is primair verantwoordelijk voor tijdige afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris bewaakt dit.
 4. Het kantoor handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of laat aan de klager weten dat en waarom deze termijn wordt verlengd.
 5. De klachtenfunctionaris informeert de klager en degene over wie is geklaagd van de uitkomst van de behandeling van de klacht en, indien aan de orde, van het oordeel van de klachtenfunctionaris over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze kantoorklachtenregeling treedt in werking op 1 februari 2022 en is van toepassing op de behandeling van op of na die datum ingediende klachten.